Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Metoda conjoint w badaniach rynku/badaniach marketingowych

Jedną z metod badawczych mających szerokie zastosowanie w badaniach marketingowych jest technika conjoint. Metoda sama w sobie polega na dekompozycji całościowej użyteczności produktu na użyteczności cząstkowe, przynależne do poszczególnych atrybutów, od najbardziej istotnych do najmniej istotnych. Celem metody jest uzyskanie informacji o najbardziej pożądanej konfiguracji cech, jak powinien posiadać produkt z punktu widzenia klientów. Za pomocą tej metody mamy możliwość analizowania atrybutów łącznie lub cząstkowo, dzięki czemu uzyskuje szczegółowe dane odnośnie zmiennych wpływające na obszary produkty, których dekompozycji dokonaliśmy na początku analizy. W odróżnieniu od innych metod analizy atrybutowej, oceny szacujemy przy użyciu metod statystycznych, a nie arbitralnych. Wysoka trafność metody analizy conjoint, relatywnie niższe koszty, niż w przypadku innych metod, czy też krótszy czas badania, przyczyniają się do wzrostu zainteresowania tą metodą, zarówno ze strony agencji badawczych, jak i firm zlecających badania. Poniżej przedstawiamy obszary zastosowania metody:

Badania marketingowe

  • badania optymalnych cech produktów, kategorii produktów np. cechy fizyczne jak kolor, kształt,poziomów atrybutów. Szacujemy wartości użyteczności wskazane przez badanych na poszczególnych poziomach zmiennych.
  • ustalenie względnej ważności cech wykorzystywanych w badaniu ( rangi) w procesie decyzyjnym,
  • badanie wpływu poszczególnych cech produktów na użyteczność i funkcjonalność produktu,

Badania rynku

  • estymacja u aktualnych działów rynkowych,
  • prognozowanie udziałów w rynku ( w oparciu o uzyskane użyteczności całkowite np. model maksymalnej użyteczności, model logitowy, model proabilistyczny),
  • badania segmentacyjne ( kategoryzacja klientów w oparciu o użyteczności cząstkowe, wagi zmiennych i preferencje produktowe)