Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Cel analizy
Dostarczenie odpowiednio przetworzonych informacji analitycznych, które są potem wykorzystywane do oceny jednostek gospodarczych i podejmowania decyzji.

Grupa docelowa
Właściciele, inwestorzy, kadra zarządzająca wysokiego szczebla

Opis analizy
Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstwa to szereg czynności analitycznych opartych na informacjach pochodzących z wnętrza firmy (generowanych m.in. przez system księgowości, służby marketingowe oraz sprzedawców). Wśród wykonywanych czynności są m.in. analiza bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, źródeł przychodów i kierunków ich rozdysponowania, analiza wyniku finansowego oraz analiza płynności, zadłużenia, rentowności czy sprawności działania.

Korzyści
Wnioski i informacje zawarte w analizie finansowo-ekonomicznej umożliwiają świadome podejmowanie decyzji finansowych w firmie. Regularne korzystanie z takich analiz w znaczący sposób obniża ryzyko podjęcia decyzji, które narażają firmę na straty lub powodują nieuzasadnioną ekspozycję na ryzyko. Analiza finansowo-ekonomiczna pokazuje:

  • czy przedsiębiorstwo działa efektywnie (czy jego efektywność się poprawia, czy pogarsza),
  • czy zasoby firmy (majątek, pracownicy, kapitał) są racjonalnie wykorzystywane i czy gwarantują realizację bieżących zadań firmy i jej przyszły rozwój,
  • czy stan finansów firmy zapewnia terminową realizację płatności,
  • jakie są mocne i słabe strony zarządzania finansami w firmie,
  • jakie bariery występują w zarządzaniu przedsiębiorstwem i jak można je pokonać.