Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Cel analizy
Ocena perspektyw oraz ryzyka inwestycji w danej gospodarce, sektorze lub branży

Grupa docelowa
Przedsiębiorcy planujący rozpoczęcie działalności bądź ekspansję na nowe rynki, sektory lub branże oraz inwestorzy szukający nowych możliwości inwestycyjnych

Opis analizy
Analiza makroekonomiczna i sektorowa pozwala nam sprawdzić opłacalność inwestycji w danym kraju, sektorze lub branży. Analiza makroekonomiczna służy do określenia stanu gospodarki oraz fazy cyklu koniunkturalnego, w której aktualnie się ona znajduje. Dzięki temu możemy określić trendy gospodarcze oraz zidentyfikować czynniki makroekonomiczne, które mogą mieć wpływ na rynek. Podczas analizy sektorowej dokonuje się oceny atrakcyjności i ryzyka inwestowania w danym sektorze gospodarki. Zbadana zostaje reakcja sektora na cykl koniunkturalny, uzależnienie od innych segmentów gospodarki, szczególny wpływ czynników ogólnogospodarczych oraz potencjał rynku i możliwości jego rozwoju.

Korzyści
Optymalizacja portfela inwestycyjnego w ramach cyklu koniunkturalnego oraz wybór najbardziej perspektywicznego kraju, sektora lub branży do inwestycji