Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Cel analizy
Dostarczenie informacji wspomagających wytyczanie kierunku rozwoju przedsiębiorstwa.

Grupa docelowa
Inwestorzy, przedsiębiorcy, osoby zamierzające otworzyć firmę

Opis analizy
Strategia jest dla przedsiębiorstwa sposobem, w jaki powinno się nim kierować, aby najpewniej i najszybciej realizowało cele stawiane mu przez właścicieli. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa opiera się na zbadaniu adekwatności zasobów, którymi dysponuje przedsiębiorstwo, do realizacji celów, jakie stawiają przed nimi właściciele. W ramach analizy strategicznej wykonana zostanie analiza makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego oraz wnętrza firmy przy wykorzystaniu adekwatnych i uznanych metod.

Korzyści
Wykorzystanie analizy strategicznej firmy zwiększa pewność podjęcia najlepszej decyzji w kluczowych dla biznesu momentach, takich jak ustalanie strategii rozwoju, dywersyfikowanie, bądź konsolidowanie działalności firmy, czy zakończenie zaangażowania w dany projekt inwestycyjny. Analiza w jasny i przystępny sposób wskaże, jakie szanse i zagrożenia znajdą się na drodze firmy oraz jak umiejętnie wykorzystać silne i słabe strony, aby odnieść sukces i zrealizować zakładane cele.