Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Rola Moderatora w badaniach rynkowych prowadzonych metodą FGI

Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) są metodą bardzo często wykorzystywaną w badaniach rynku. Za ich pomocą jesteśmy w stanie uzyskać informacje na temat wielu zjawisk oraz mechanizmów rynkowych. W badaniach rynku prowadzonych metodą zogniskowanych wywiadów (FGI) bardzo często grupą docelową są specjaliści z danej dziedziny (np. maklerzy giełdowi, ekonomiści, prezesi firm, kierownicy itd.), którzy dzięki swojej wiedzy potrafią dostarczyć najbardziej wiarygodne informacje na temat analizowanego problemu badawczego. W badaniach prowadzonych tą metodą bardzo ważną rolę pełni moderator od którego w dużej mierze zależy jakość informacji wyciągniętych od respondentów. Badacz (moderator) uczestniczy w bezpośrednio w badaniu zarządzając/kierując dynamiką grupy oraz czuwając by badani nie schodzili na tematy mało ważne z perspektywy prowadzonego badania. Poniżej przedstawię cechy jakie powinien posiadać dobry moderator.

Czujność- dobry moderator powinien podczas wywiadu stale monitorować przebieg rozmowy i w razie potrzeby gdy rozmówcy zejdą z tematu ważnego z perspektywy problemu badawczego nakierować dyskusję na odpowiedni tor.

Dobry słuchacz – moderator musi w pełni zaangażować się w to co się dzieje podczas dyskusji, powinien posiadać dobrą pamięć oraz umiejętność wyłapywania informacji szczególnie istotnych z perspektywy badania – w końcu to moderator jest odpowiedzialny za interpretację oraz wyciąganie wniosków z wypowiedzi udzielonych przez respondentów.

Posiadający wiedzę – Moderator powinien być zawsze przygotowany do prowadzenia dyskusji, posiadać wiedzę na temat zjawiska o którym jest mowa a zarazem mieć otwarty umysł na nowe informacje. By przygotować się do badania Moderator zazwyczaj poszukuje informacji z różnych źródeł prowadząc tak zwana analizę desk- research.

Umiejętności interpersonalne – dobry moderator by zarządzać dynamiką dyskusji, musi posiadać cechy przywódcze, ponadto musi być szanowany przez uczestników badania i mieć u nich posłuch. Ważna cechą ułatwiającą prowadzenie dyskusji jest również łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.