Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Badania marketingowe a czytelność raportów

Raporty z przeprowadzonych badań marketingowych stanowią uwieńczenie procesu badawczego, a przede wszystkim są najważniejszym elementem zainteresowania zleceniodawcy. Prezentacja wyników badań marketingowych przybiera różne formy, przede wszystkim formę pisemną, ale także prezentacje power point, graficzne prezentacje wyników, oraz formę ustną. Dlaczego tak ważne jest stworzenie jasnego i czytelnego raportu? Ponieważ często jest to najważniejszy dokument, który informuje zleceniodawcę o jakości i efektach wykonanej usługi. Raport musi informować docelowego odbiorcę w sposób wyczerpujący, nie pozostawiając uczucia dezinformacji. Proces tworzenia raportu powinien rozpoczynać się od identyfikacji grupy zainteresowanych, ich wiedzy dotyczącej obszaru badania marketingowego oraz ich zainteresowań. Indywidualne preferencje odbiorców bądź zleceniodawcy powinny być zatem wyznacznikiem kryteriów tworzenia raportu. Ponadto, wykonawca raportu z badania marketingowego powinien zastanowić się czy użyte pojęcia oraz zakres wyników będą zrozumiałe dla odbiorcy. Nie można dopuścić do sytuacji, kiedy coś oczywistego dla piszącego raport zostanie pominięte i tym samym czytelnik nie będzie potrafił zrozumieć całości lub części raportu, a należy pamiętać, że część odbiorców nie musi posiadać wysokich kompetencji z zakresu analiz statystycznych.

Wyróżniamy cztery kluczowe kryteria tworzenia raportów tj. pełność, dokładność, jasność i zwięzłość.

Raport pełny to taki, który dostarcza wystarczającej ilości zrozumiałych informacji, jakich potrzebuje odbiorca.

Raport dokładny, inaczej mówiąc ścisły, jest raportem logicznie skonstruowanym, zawierającym dokładnie opisane dane i zmienne użyte w badaniu, oraz jasne i wyraźne wykresy przedstawiające wyniki wraz z ich opisem.

Jasność dotycząca raportu odnosi się do logicznego i precyzyjnego streszczania myśli osoby tworzącej raport. Przejrzysta organizacja raportu pozwola na identyfikacje intencji autora. Warto tutaj zwrócić również uwagę na formę literacką raportu, gdzie bogate słownictwo nie zawsze idzie w parze z jakością przekazywanych informacji.

Raport zwięzły to raport zaplanowany treściowo, unikający np. opisu znanych powszechnie metod badawczych.

Problemy interpretacyjne dotyczące wyników badań marketingowych najczęściej wynikają z niedbałości osób tworzących raporty o wyżej wymienione kryteria.Piszący raporty dopuszczają się nadinterpretacji, wyciągają błędne wnioski, bądź też opisują fragmentarycznie przedstawione na skomplikowanych wykresach wyniki, wprowadzając informacyjną dezorganizację u czytelnika. Należy pamiętać o jasnym przedstawianiu skal, odnośników do norm, gdyż te, niekoniecznie okażą się jasne dla odbiorcy, powodując nierzadko przecenienie lub niedocenienie uzyskanego efektu.