Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Etyka w badaniach rynku

Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku to instytucja stojąca na straży zasad etycznych w branży badań rynkowych.  Instytucja założona w 1948 roku zrzesza obecnie  5000 członków z ponad 100 krajów.  Celem stowarzyszenia jest podnoszenie standardów jakościowych i etycznych w badaniach rynkowych.
Biorąc pod uwagę, iż  badania rynkowe są kluczowym składnikiem informacji rynkowej, która winna być rzetelna, obiektywna i trafna, naturalną koleją rzeczy, wraz z rozwojem branży, było powstanie ESOMAR-u (Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku). Wynikiem działania tej instytucji było następnie (1976 rok) opublikowanie swoistej biblii badań rynkowych zawierającej obwarowania etyczne. Mowa o ”Międzynarodowym  Kodeksie postępowania w badaniach rynkowych i społecznych”.   Owy kodeks reguluje między innymi takie zagadnienia jak:
prawa badanych
(np. dobrowolność udziału w badaniach rynkowych, gwarancja anonimowości)
odpowiedzialność zawodową badaczy
(np. zadbanie o rzetelność danych, na których oparte są wyniki badań rynkowych,   bezwzględny   zakaz łączenia roli badacza z inną funkcją  mogącą mieć wpływ na wypatrzenie wyników)
wzajemne prawa i obowiązki badaczy i klientów
(np. prowadzenie badań rynkowych zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, zachowanie w tajemnicy tożsamości klienta)
Oczywiście, tak jak w przypadku większości kodeksów, także w odniesieniu do „ Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych” pojawiają się pewne zastrzeżenia. Trudno na przykład oczekiwać by przygotowany dokument, mimo przeprowadzonej rewizji w 2008 roku, przewidywał wszystkie możliwe sytuacje jakie mogą mieć miejsce w branży badań rynkowych. Pojawiają się również wątpliwości, jak stosować poszczególne zasady w praktyce, jak interpretować konkretne zapisy. Wszelkie tego typu niejasności nie powinny jednak zniechęcać do stosowania wytycznych wydanych przez ESOMAR. Odpowiedzialny badacz winien kierować tego typu kwestie do międzynarodowych sekretariatów ICC (Międzynarodowa Izba Handlu)  i ESOMAR-u.  Pozwoli to owym instytucją na bieżąco monitorować zapisy „ Międzynarodowego  Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych” i dostosowywać je do zmieniających się wymogów zewnętrznych. Dzięki temu w przyszłości branża badań rynkowych będzie dysponowała bardziej wartościowymi zapisami regulującymi jej etyczne funkcjonowanie, co nie wątpliwie będzie miało przełożenie na jej rozwój.