Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Metody badania rynku

Metody badania rynku

Czym się różnią metody jakościowe od ilościowych w badaniach rynku ?

Jest to jeden z podstawowych problemów, które badacz musi rozwiązać podczas tworzenia narzędzia badawczego. Wybór metody w dużej mierze uzależniony jest od problemu badawczego, a mianowicie od tego, na jakie pytania zlecający badanie chce otrzymać odpowiedzi. Jeżeli np. chcemy poznać jak bądź, co jest czynnikiem wpływającym na dane zjawisko, wtedy powinniśmy skorzystać z metod jakościowych takich jak FGI bądź IDI, natomiast, gdy chcemy dowiedzieć się np. ile osób ma określone poglądy, wtedy skorzystamy raczej z metod ilościowych. Inną istotną różnicą pomiędzy obiema metodami jest wielkość próby, którą należy przebadać by uzyskać satysfakcjonujące wyniki. W badaniach jakościowych bierze udział z reguły mniej osób niż w badaniach ilościowych, wynika to m.in. z charakteru ich przeprowadzania. Badania jakościowe takie jak FGI (pogłębione wywiady grupowe) odbywają się zazwyczaj w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu w tzw. sali fokusowej, w której w jednym czasie przebywa od 6 – 8 osób, zwykle podczas realizacji badania takich grup jest minimum 3. Druga metodą jakościową równie popularną, co FGI są badania typu IDI (pogłębione wywiady indywidualne) tu jednak każdy z respondentów badany jest indywidualnie. Najpopularniejsze metody ilościowe to Papi ( Paper & Pen Personal Interview), CATI ( Computer- Assisted Telephone Interview), CAWI ( Computer Assisted Web Interview). W badaniach tego typu grupy liczą od 200 – 1000 osób, dzięki czemu uzyskane wyniki są reprezentatywne. Poniżej prezentujemy krótki opis każdej z wymieniony w artykule metod badawczych