Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Skale pomiarowe wykorzystywane w badaniach rynkowych

Wybór skali pomiaru to jeden z nieodłącznych elementów tworzenia narzędzi wykorzystywanych w badaniach rynku. Od rodzaju skali zależy w dużej mierze jakość uzyskiwanych wyników, warto więc poświęcić temu procesowi dużo uwagi tak by nasze badanie przyniosło jak najwięcej ważnych z perspektywy problemu badawczego informacji. Skale pomiarowe możemy podzielić na skalę nominalną, porządkową, przedziałową oraz stosunkową nie bez przyczyny ułożyliśmy je w takiej kolejności, ponieważ każda następna pozwala na więcej manewrów związanych z analizą statystyczną. Poniżej opiszemy pokrótce każdą z nich uwzględniając możliwe do zastosowania statystyki.

Skala nominalna- skala nominalna pozwala jedynie na identyfikację tożsamości jednostki przez co dane uzyskane na jej podstawie traktowane są jako jakościowe. Najbardziej znanym przykładem skali nominalnej jest płeć, na jej podstawie możemy rozróżnić kobiety od mężczyzn i to jedyne wnioski jakie możemy na podstawie takiej zmiennej wyciągnąć. Jeśli chodzi o statystyki to skala nominalna pozwala obliczyć dominantę a więc wartość najczęściej pojawiającą się w zbiorze.

Skala porządkowa- jak sama nazwa wskazuje skala tego rodzaju oprócz identyfikacji jednostek pozwala na zachowanie ich w porządku. Najlepiej właściwości skali porządkowej pokazuje zmienna wykształcenie, na jej podstawie możemy rozróżnić osoby z wykształceniem średnim i wyższym dodatkowo jesteśmy w stanie nadać im takie wartości by ułożyć każdy kolejny poziom wykształcenia rosnąco bądź malejąco np. 1- podstawowe, 2- średnie, 3- wyższe. Jeśli chodzi o statystyki to skala porządkowa pozwala na obliczenie dominanty oraz mediany a więc wartości, które dzieli nasz zbór dokładnie na dziw równe części.

Skala przedziałowa- na podstawie skali przedziałowej jesteśmy w stanie wykryć odległości pomiędzy poszczególnymi jednostkami pod względem badanego atrybutu. Klasycznym przykładem skali przedziałowej jest zmienna wiek, na jej podstawie możemy zmierzyć różnice pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład naszego zbioru, ponadto skala przedziałowa pozwala wyliczyć statystyki takie jak dominanta, mediana, średnia arytmetyczna, oznacza to że skala tego typu ma charakter ilościowy.

Skala stosunkowa- skala stosunkowa posiada te same właściwości co przedziałowa, to co ją wyróżnia to wyznaczone zero absolutne. Na podstawie skali stosunkowej możemy wyliczyć medianę, dominantę, średnią arytmetyczną oraz średnią geometryczną.